*สามารถใส่ลิงค์ของ Taobao,Tmall เท่านั้น


加载请稍候正在挑产品到购物车

订购方式

 

搜索商品方式

从淘宝网的搜索商品方式

 

1. 进入 https://translate.google.co.th/

• 选English to Chinese 或 Thai to Chinese 并输入您需要搜索的商品 比如 输入shoe 点击 Translate 再复制翻译成中国的文字。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

รูปที่:1 การค้นหาชื่อสินค้า2. 在第一题,复制翻译成中国的文字“ 鞋” 并在www.taobao.com的搜索框中输入而点击搜索按钮。  

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

รูปที่:2 การค้นหาสินค้าใน taobao3. 当点击搜索时,  将显示鞋子资料*如果客户使用谷歌浏览网站,网页会自动翻译由中文翻译成英文。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

รูปที่:3 เเสดงข้อมูลสินค้าที่ค้นหา4. 选您喜欢的鞋子。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

รูปที่:4 เลือกสินค้า

在淘宝网参阅商店方式

1.在您选的商品页面将显示资料。

  • 商品名称
  • 商品等级*表示在淘宝网商店的信任性。
   ** 从最高至最低积分的排序 **
     金冠
     皇冠
     钻
     心
  • 商品价格在(人民币)
  • 国内运费 第一公斤价格
  • 商品规格
  • 商品颜色
  • 库存的商品

 

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

รูปที่:5 วิธีการดูสินค้าเเละข้อมูลร้านค้า

订购方式

1. 进入 www.tpi-preorder.com
นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่1: เข้าไปที่เว็บไซต์  www.tpi-preorder.com

 

2. 在未加入会员的情况下,将加入会员由选“加入会员” 再如第3图中的信息将出现

 

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่2: การสมัครสมาชิก

 

3. 输入账户资料而地址资料 完成后并按 “注册” 。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่3: การระบุข้อมูล-บัญชี และข้อมูล-ที่อยู่

 

4. 注册资料将发送到电子邮件。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่4: ข้อมูลถูกส่งเข้ามาในอีเมลล์

 

5. 使得登录由进入www.tpi-preorder.com并选择“登录”。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่5: ไปที่หน้า www.tpi-preorder.com

 

 6. 输入用户名与密码再点击“登录”。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่6: การเข้าสู่ระบบ

 

7. 当登录时将有2各部分的资料。

   7.1 个人资料

 • 账户设置

    将显示上述已输入个人资料,用户可以编辑自己的个人资料。当编辑完成后按保存。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่7: ข้อมูลส่วนตัว

 

   7.2 账户设置,用户可以修改密码再按保存。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่8: ตั้งค่าบัญชี

 

8. 在www.tpi-preorder.com拥有菜单如下:

 • 主页
 • 订购方式
 • 支付方式
 • 关于我们
 • 联系我们
 • 购物车
购物车:在客户未知如何订购方式详情的情况下,您可以在“订购方式”研究一下,若客户需要立即订购,请在菜单上选择“订单”。
นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่9: www.tpi-preorder.com

 

9. 将显示订购列表页面中,请点击“创建订单”。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่10: หน้ารายการสั่งซื้อ

 

10. 指定商店名,并点击“”添加“”按钮,然后在下面的商店匡中将显示商店名资料(未知名称的商店,请输入店铺成shop1或shop2或shop.......  继续)。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่11: เพิ่มร้านค้า

 

11. 在销售网站页面查看客户需要购买的商品,为了把资料来输入“订单”页面。

 • 商品名称
 • 商品链接
 • 尺寸
 • 颜色
 • 价格
 • 数量
 • 备注
 • 图片“如有”

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่12: การดูข้อมูลร้านค้าและข้อมูลสินค้า

 

12. 输入店铺资料及商品,并点击“加入购物车” 商品信息会在下面的表中显示。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่13: การเพิ่มข้อมูลร้านค้า และข้อมูลสินค้า

 

13. 客户可以编辑的商品信息,而按保存或可以删除订购项目显示,如图。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่14: การแก้ไขรายการสินค้าในตะกร้า

 

14. 加入商品项目完成,再按下按钮“退出”。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่15: กดปุ่ม Check Out

 

15. 在“确认订购” 页面会显示订购信息。

 • 汇款手续费
 • 汇率
 • 服务费
当输入资料完全与检查资料后,再按 “购买商品”。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่16: กดปุ่ม สั่งซื้อสินค้า

 

16. 订购完成

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่17: สั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์

 

17. 订购信息将在菜单上显示 “订购列表” ,状态为“等待”。

拥有4个状态

 • Unpaid:    待付款
 • Paid:        已付款
 • Waiting:    待审核
 • Cancel:    取消

 นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่18: หน้ารายการสั่งซื้อ

 

18. 当创建订单完成后,再进入“付款通知” 输入完全资料并点击“保存”。

 • 订单号
 • 银行名称
 • 日期
 • 金额
 • 附件 - 转帐单
นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่19: แจ้งการชำระเงิน

 

19. 当创建订单完成后,需要由公司待审核而公司审核成功后,客户可以导出订单详情成PDF查看。

进入菜单“订购列表”>选拥有"paid"状态的pdf 图>图21显示 , PDF订购列表。

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่20 : การเปลี่ยนสถานะสินค้า

 

นำเข้าจีน สั่งสินค้าจากจีน พรีออเดอร์ จีน preorder china วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีนTPI-PREORDER

 

รูปที่21 : รายการใบสั่งซื้อแบบ PDF

 

20. 客户待商品来到泰国

 • รถ     陆运  配送时间大约8-15天
 • ทางเรือ 海运  配送时间大约10-20天